Zapytanie ofertowe

Łódź dnia 10.08.2019

Zapytanie ofertowe nr 1/2019

Usługi udzielenia wsparcia specjalistycznego oraz przeprowadzenia zajęć grupowych na potrzeby projektu pt. „Razem łatwiej-rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Zgodnie z zasadą rozeznania rynku na stanowisko pedagog

I. ZAMAWIAJĄCY:

Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego ul. Pomorska 54; 90 – 408 Łódź ; NIP 7251919069

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie następującej usługi:

Wsparcie  na prowadzenie zajęć dla projektu  Razem Łatwiej- rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa. Celem zadania jest  wsparcie i integracja otoczenia uczestników projektu. Zajęcia odbywać się będą w 2 grupach wiekowych 7-12 i 13-18l. Zakres usługi wraz z terminem realizacji umowy: od  września 2019  do lutego 2020  r.

III. MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA:

Świetlica Podwórkowa ul. Pomorska 54; 91-408 Łódź

IV. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

KONKURS OFERT na podstawie zapytania ofertowego . Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki: 

 a) Posiadają wykształcenie wyższe – warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca oświadczy że posiada dokumenty, certyfikaty, zaświadczenia, inne dokumenty potwierdzające spełnianie ww warunku,

 b) Wykazują doświadczenie w pracy z dziećmi  nie krótsze niż 2 lata. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca oświadczy,  że posiada dokumenty potwierdzające ww doświadczenia np. świadectwa pracy, umowy zlecenia, rekomendacje, wolontariat itp.

 VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego.

VII. Kryteria oceny ofert  

1. Kryterium wyboru oferty  stanowią:  

a) kwalifikacje 30%

b) cena brutto za godzinę (60 minut)  – 20%

c) doświadczenie w realizacji podobnych zadań- 40%

d) dodatkowe predyspozycje- 10%

VIII.  SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI 

Ad a) kwalifikacje zawodowe 30 %

– Wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe kierunkowe oraz  dodatkowe kursy 30 pkt

– Wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie 20 pkt

Ad b) Cena brutto

– cena wyrażona w PLN – 40

Cena (C)= Cena oferty najniższej brutto/ cena oferty ocenianej brutto x 40

Ad c) doświadczenie w  realizacji podobnych zadań – 20%

– 2 lata  – 10 pkt

– 3 lata – 10 lat- 20 pkt

– powyżej 10 lat  – 30 pkt  

Ad d)   dodatkowe predyspozycje – 10%

Umiejętność prowadzenia  podobnych zajęć –  10 pkt

Dla spełnienia tego warunku oferenci są zobowiązani do wpisania przykładowych tematów zajęć.

IX. WYNIK

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej zsumowanej liczby punktów w oparciu o przedstawione kryteria i ustaloną punktację do 100 (100% = 100 pkt),

X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZLOŻENIA OFERTY

 1. Oferta musi złożona w formie elektronicznej na adres cwt@cwt.org.pl bądź papierowej z dopiskiem: „dotyczy postępowania w projekcie Razem Łatwiej Rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa”

2. Wykonawca powinien wpisać przykładowe tematy zajęć.

3. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i zawierać informację w zakresie wysokości stawki godzinowej brutto.

4. Kolejne oferty Wykonawcy, który złożył już ofertę w ramach niniejszego postępowania zostaną odrzucone.

5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć :

1. Drogą pocztową na adres: Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego ul. Pomorska 54; 91-408 Łódź,

2. Osobiście w biurze Stowarzyszenia Centrum Wsparcia Terapeutycznego, od dnia upublicznienia do terminu złożenia oferty w godz. 12-18

3. W formie elektronicznej na adres: cwt@cwt.org.pl  

Termin złożenia oferty :

do dnia 30 sierpnia 2019 roku  do godz. 16

XII. MIEJSCE OTWARCIA OFERT .

1. Zamawiający zawiadomi oferenta drogą telefoniczną o wyborze najlepszych ofert.

XIII. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie zaplanowane jest od września 2019 r. do  lutego 2020 r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy.

XIV. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, O ILE PRZEWIDUJE SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZMIANY TAKIEJ UMOWY,

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następującym zakresie: 

– Rozwiązania umowy, jeżeli Zamawiający nie otrzyma dofinansowania z w ramach konkursu 

– Zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikające z postanowień, jeżeli umowa ta została zawarta lub zmieniona aneksem po udzieleniu zamówienia;

– Zmiany ceny  wynikającej ze zmiany obowiązujących przepisów;

XV. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:

Koordynator projektu ze strony Stowarzyszenia – Katarzyna Kucharska tel; 663718138 ; e-mail: cwt@cwt.org.pl