Projekt „RAZEM ŁATWIEJ – REWITALIZACJA SPOŁECZNA I AKTYWIZACJA ZAWODOWA”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020

Z dniem 01.04.2018 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi oraz Stowarzyszeniem Centrum Wsparcia Terapeutycznego rozpoczęło realizację projektu pn.: „RAZEM ŁATWIEJ – REWITALIZACJA SPOŁECZNA I AKTYWIZACJA ZAWODOWA”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego: Oś Priorytetowa: IX – Włączenie społeczne, Działanie IX.1 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.3 – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – miasto Łódź.

UCZESTNIKAMI PROJEKTU mogą być osoby w wieku powyżej 29. roku życia, zagrożone ubóstwem lub/i wykluczeniem społecznym, pozostające bez pracy (bezrobotne – szczególnie te, dla których został określony III profil, poszukujące pracy i bierne zawodowo), zamieszkałe na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi lub przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji, a mianowicie:

 • osoby po 50. roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami (w tym osoby z zaburzeniami psychicznymi),
 • osoby młodociane do 18 roku życia,

wraz z ich otoczeniem społecznym, stanowiącym grupę 30 dzieci w wieku 7-18 lat.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zakwalifikowania do Projektu ze względu na miejsce zamieszkania, w odnośnikach poniżej znajdziecie Państwo mapkę obrazującą obszar miasta Łodzi objęty procesem rewitalizacji, a także dokładny wykaz ulic, jakie się w tym obszarze znajdują oraz wykaz ulic i adresów, z których osoby zostały przeniesione z racji prowadzonych prac rewitalizacyjnych.

Obszar miasta Łodzi objęty procesem rewitalizacji – adresy ulic

CELEM PROJEKTU jest aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa 44 osób (24 kobiet + 20 mężczyzn) w wieku powyżej 29. roku życia zamieszkałych na terenie obszaru rewitalizowanego miasta Łodzi lub przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji, zagrożonych ubóstwem lub/i wykluczeniem społecznym wraz z ich otoczeniem (30 dzieci w wieku 7-18 lat).

Cel główny zakłada się osiągnąć poprzez następujące cele szczegółowe:

 • zwiększenie motywacji i gotowości do podjęcia pracy,
 • wsparcie psychologiczne, poradnictwo specjalistyczne i terapeutyczne,
 • doskonalenie kompetencji cyfrowych oraz nabycie nowych kwalifikacji zawodowych, umożliwiających zdobycie zatrudnienia,
 • organizację szkoleń zawodowych dających Uczestnikom Projektu możliwość pozyskania nowych lub doskonalenia posiadanych kwalifikacji lub kompetencji zawodowych,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez staże zawodowe.

REKRUTACJĘ KANDYDATÓW do projektu prowadzi Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi oraz Stowarzyszeniem Centrum Wsparcia Terapeutycznego, bazując na Regulaminie Projektu i Formularzu Zgłoszeniowym i stosując się do określonych dla Projektu kryteriów naboru. Grono uczestników projektu zostanie wyłonione biorąc pod uwagę wyniki oceny możliwości oraz motywacji do udziału w Projekcie na podstawie złożonego formularza rekrutacyjnego (etap 1) oraz wyniki rozmowy kwalifikacyjnej (etap 2), przy czym ustala się następujące warunki i limity szczegółowe:
♦ 24 kobiety,
♦ 15 osób z niepełnosprawnościami (w tym osoby z zaburzeniami psychicznymi),
♦ 30 osób (dzieci) z otoczenia.

TERMIN REALIZACJI projektu: od 01.04.2018 r. do 31.03.2021

Osoby zainteresowane UCZESTNICTWEM W PROJEKCIE:

 1. Powinny zapoznać się z REGULAMINEM PROJEKTU „Razem łatwiej – rewitalizacja społeczna i zawodowa
 2. Wypełnić FORMULARZ REKRUTACYJNY i dostarczyć go do Partnera projektu Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego przy ulicy Pomorskiej 54

tura I – nabór 22 osób – w dniach od 25.04.2018 do 30.05.2018 roku,
tura II – nabór dla 22 osób – w dniach 15.09.2018 – 20.10 2018 roku.

 1. Po pozytywnej kwalifikacji w ramach procesu rekrutacyjnego podpisać umowę uczestnictwa.

————————————————————————————————————

Harmonogram zajęć w miesiącu marcu 2021 w ramach zadania Integracja grupy docelowej i otoczenia

Forma zajęć Zajęcia z doradcą zawodowym Zajęcia z pedagogiem
Terminy spotkań Z powodu pandemii koronawirusa w trosce o uczestników projektu, zajęcia w chwili obecnej nie odbywają się .
O zmianach będziemy informować na bieżąco.
Z powodu pandemii koronawirusa w trosce o uczestników projektu, zajęcia w chwili obecnej nie odbywają się .
O zmianach będziemy informować na bieżąco.

————————————————————————————————————

DODATKOWE INFORMACJE O PROJEKCIE można uzyskać, kontaktując się telefonicznie (663718138) w godzinach pracy biura (od poniedziałku do piątku w godzinach:12-20)