STATUT STOWARZYSZENIA CENTRUM WSPARCIA TERAPEUTYCZNEGO

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Stowarzyszenie nosi nazwę „Centrum Wsparcia Terapeutycznego” zwane w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną.

§2.

Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego, który wraz z nazwą korzysta z ochrony prawnej.

§3.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U.Nr 20 z dn. 10 kwietnia 1989 r. poz. 104 z późniejszymi zmianami) i posiada osobowość prawną.

§4.

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§5.

1.Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska zaś siedziba władz mieści się w Łodzi.
2. Stowarzyszenie ma prawo powoływania oddziałów terenowych i innych jednostek organizacyjnych służących realizacji celów Stowarzyszenia.

§6.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych.

§7.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§8.

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków. Do realizacji swoich celów może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§9.

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Wspieranie dzieci i młodzieży, które m.in. z racji statusu materialnego, wzrastania w rodzinie problemowej bądź w patologicznym środowisku są zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym.
2. Poprawienie społecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami i z problemami przystosowawczymi.
3. Zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym społecznie i szkodliwym dla zdrowia (w szczególności uzależnieniom i przemocy) oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
4. Promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw społecznego zaangażowania, zainteresowania ważnymi kwestiami społecznymi, aktywnego współtworzenia środowiska, w którym żyją.
5. Niesienie pomocy osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, opuszczającym zakłady karne, wychowawcze, opiekuńcze, uzależnionym, samotnym rodzicom, wielodzietnym rodzinom i innym grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
6. Tworzenie lokalnej sieci wsparcia dla osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz znajdujących się w sytuacji kryzysowej.
7. Rozwijanie bazy mieszkaniowej dla osób wykluczonych społecznie i znajdujących się w sytuacji kryzysowej.
8. Edukacja dorosłych w zakresie wiedzy o rozwoju, potrzebach i wychowaniu dzieci
oraz doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.
9. Wsparcie społeczne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzinom i opiekunom.
10. Doskonalenie profesjonalnych umiejętności osób zajmujących się edukacją, wychowaniem i pomaganiem.
11. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z dysfunkcjami narządów wzroku, słuchu i ruchu z normą intelektualną.
12. Współpraca z administracją rządową i samorządową oraz organizacjami działającymi w polu pomocy społecznej w kraju i zagranicą.

§10.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Zakładanie i prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych z uwzględnieniem działalności psychoedukacyjnej, profilaktycznej i wychowawczej dzieci i młodzieży.
2. Organizowanie wsparcia socjoterapeutycznego, psychoterapeutycznego, psychoedukacyjnego, psychoruchowego, pedagogicznego, informacyjnego, materialnego, prawnego, duchowego w formie grupowej i indywidualnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
3. Działanie na rzecz rozwoju kontaktów interpersonalnych i nauki umiejętności społecznych dzieci, młodzieży i dorosłych.
4.Organizowanie pomocy i edukacji psychologicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
5.Prowadzenie działalności profilaktyczno-edukacyjno-informacyj nych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz dla wychowawców i opiekunów.
6.Prowadzenie działań, mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zmarginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (działania w zakresie profilaktyki, kultury, edukacji, sportu, turystyki itp.).
7. Prowadzenie działań edukacyjnych, profilaktycznych i naprawczych dla osób uzależnionych, ofiar i sprawców przemocy domowej.
8. Szeroko rozumianą promocję zdrowia dzieci, młodzieży i dorosłych.
9. Prowadzenie i rozszerzanie kontaktów i dialogu pomiędzy dziećmi i młodzieżą ze środowisk wiejskich i miejskich.
10. Szerzenie kultury ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.
11. Tworzenie i realizowanie, na terenie placówek wychowawczo-oświatowych, autorskich programów profilaktycznych, psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych i wychowawczych.
12. Prowadzenie szkoleń dla różnych grup zawodowych pracujących lub mających kontakt z osobami zagrożonymi uzależnieniem i uzależnionymi.
13. Inicjowanie i organizowanie zajęć warsztatowych, szkoleń, seminariów i konferencji dla osób zajmujących się pracą z dziećmi i młodzieżą, celem wymiany doświadczeń i doskonalenia umiejętności zawodowych.
14. Tworzenie i realizowanie programów aktywizacji zawodowej dla osób dorosłych.
15. Organizowanie działalności doradczej -poradniczej zwiększającej potencjał zawodowy osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie szkoleń dla otoczenia współpracującego z osobami niepełnosprawnymi, a także inicjowanie i prowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej w tym zakresie.
16. Pośrednictwo w poszukiwaniu miejsc pracy.
17. Tworzenie i prowadzenie ośrodków i punktów interwencyjno – poradniczych (konsultacyjnych) oraz miejsc mieszkaniowych.
18. Integrowanie środowisk lokalnych w celu zwiększenia efektywności pomocy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
19. Organizowanie imprez mających na celu animowanie społeczności lokalnych.
20. Wspieranie i organizowanie grup wolontariuszy zajmujących się promowaniem aktywności wśród młodzieży, działającej na rzecz środowiska lokalnego.
21. Inicjowanie i popieranie placówek prowadzących edukację dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
22. Współpracę z administracją publiczną, samorządem terytorialnym i innymi organizacjami pozarządowymi w Polsce i zagranicą.
23. Współpracę z osobami, instytucjami i organizacjami mającymi podobny zakres działalności.
24. Zdobywanie środków finansowych i rzeczowych, wspomagających działania zgodne ze statutowymi celami Stowarzyszenia.
25. Szkolenie członków Stowarzyszenia.
26. Prowadzenie działalności wydawniczej.
27. Realizację filmów o tematyce związanej z działalnością Stowarzyszenia.
28. Podejmowanie działań służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
29. Organizowanie aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej i pozaszkolnej.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§11.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne..
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§12.

Stowarzyszenie zrzesza członków:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.

§13.

1 .Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.
2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością
Stowarzyszenia, która zdeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
6. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§14.

1.Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia;
2) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków;
3) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
4) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
5) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia obowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
3) propagowania idei i celów Stowarzyszenia,
4) regularnego opłacenia składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
3. Członkowi wspierającemu przyznaje się prawa określone w § 14 ust. 1 pkt z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego
4. Członek wspierający ma prawo uczestniczyć – z głosem doradczym – w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia.
5. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 14 ust. 2 pkt.
6. Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§15.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający sześć miesięcy,
4) łamania i nieprzestrzegania zasad, regulaminów i Uchwał Stowarzyszenia.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 i 4 decyzję podejmuje Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§16.

1.Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
2. Jednostkami terenowymi stowarzyszenia są oddziały. Do powołania oddziału przez Zarząd wymagany jest wniosek co najmniej 10 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc oddział, Zarząd określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.
3. Władzami oddziału są:
1) Walne Zebranie Członków oddziału,
2) Zarząd Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna Oddziału.

§17.

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, przy uzyskaniu przynajmniej 2/3 głosów.

§18.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

§19.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający.

§20.

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz, członkowie.
5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się na skutek:
– uchwały Zarządu,
– uchwały Komisji Rewizyjnej,
-wniosku 51 % członków Stowarzyszenia.
8. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
9. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

§21.

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) uchwalenie statutu i jego zmian,
2) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
3) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5) rozpatrywanie odwołań członków od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia z listy członków,
6) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§22.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek, co najmniej 51% członków zwyczajnych.
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 14 dni, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt 2 i 3.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§23.

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 3-5 osób w tym: prezesa, wiceprezesa, sekretarza oraz dwóch członków Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
4. Członkowie Zarządu stowarzyszenia nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§24.

Do zakresu działania Zarządu należy:
1) dokonanie rejestracji stowarzyszenia,
2) określenie przedmiotu odpłatnej działalności statutowej oraz sposób jej wykonywania,
3) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
4) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich,
6) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
8) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
9) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
10) zawieszanie w czynnościach członków, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
11) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

ROZDZIAŁ V

KOMISJA REWIZYJNA

§25.

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

§26.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia,
6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§27.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu,
4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§28.

W przypadkach określonych w § 26 pkt 4 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

ROZDZIAŁ VI

TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

§29.

1. Dla realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd powołuje oddziały, według zasad określonych w statucie.
2. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu w przypadku:
1) Zaprzestania faktycznej działalności przez oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż rok,
2) Złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.

§30.

1. Władzami oddziału są:
1) Walne Zebranie Członków oddziału,
2) Zarząd Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna Oddziału,
2. Postanowienia &17 stosuje się odpowiednio.

§31.

1. Najwyższą władzą terenowej jednostki jest Walne Zgromadzenie Członków terenowej jednostki.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§32.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków terenowej jednostki należy w szczególności:
1. uchwalanie programu swojej działalności
2. ocena działalności na terenie działania
3. rozpatr5wanie sprawozdań z działalności terenowej jednostki
4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
5. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu
6. rozpatrzenie złożonego przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału
7. podejmowanie uchwały w sprawach zgłoszonych podczas Walnego Zebrania.

§33.

W walnym Zebraniu członków Oddziału biorą udział:
1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2. z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających z terenu działania oddziału, członkowie honorowi, członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.

§34.

1. Pierwsze Walne Zebranie Członków oddziału zwołuje Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd terenowej jednostki nie rzadziej niż raz na 1 rok, powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem.
3. Postanowienia & 20 ust. 3,4,5,i 6 stosuje się odpowiednio.

§35.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie terenowej jednostki zwołuje Zarząd Oddziału:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Zarządu Głównego Stowarzyszenia,
3) na wniosek co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych terenowej jednostki.
2. Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku lub żądania o którym mowa w ust. 1 pkt
3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania Członków, w terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Oddziału.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie, zgodnie z uchwaleniami władz nadrzędnych.

§36

Zarząd składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i 1 członka, spośród których wybiera się sekretarza i skarbnika wybieranych większością głosu.

§37

Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzebnie rzadziej jednak niż 1 raz na sześć miesięcy.

§38

Do zakresu działania Zarządu należą:
1) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków i władz naczelnych Stowarzyszenia
2) opracowanie projektów planów finansowych terenowej jednostki
3) kierowanie działalnością Stowarzyszenia na podległym sobie terenie,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków,
5) reprezentowanie terenowej jednostki na zewnątrz w ramach powierzonych uprawnień przez władze stowarzyszenia,
6) uchwalenie okresowych planów swojej działalności.

§39

Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
W przypadku utraty członkostwa Zarządu pozostali dokonują kooptacji nowego członka. Liczba członków nie może być większa do połowy liczby członków wybranych przez Zarząd Oddziału.

§40.

Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu Oddziału.

§41.

1. Komisja rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, którzy na swym pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego i sekretarza.
2. Do kompetencji Komisji rewizyjnej Oddziału należy:
1) Kontrola działalności Zarządu Oddziału pod względem zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu uchwał władz nadrzędnych.
2) Współpraca z główną Komisją rewizyjną.
3) Przedstawienie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej.
4) Zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych.
5) Przekładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdania ze swej działalności oraz podkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielania absolutorium Zarządowi Oddziału.

§42.

Komisja rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności oddziału przynajmniej raz w roku.

§43.

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu Oddziału.

§44.

Członkowie Komisji Rewizyjnej oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§45.

Szczegółowy tryb i zasady działalności Komisji Rewizyjnych Oddziału określa regulamin określony przez te komisje, na podstawie wzorcowego regulaminu uchwalonego przez Główną Komisję Rewizyjną.


Rozdział VII

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§46.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§47.

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy, spadki i ofiarność publiczna,
3) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
4) odpłatna działalność statutowa,
5) dotacje,
6) inne wpływy i dochody z zachowaniem obowiązujących przepisów.
2. Dochody z działalności stowarzyszenia służą realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane raz na rok. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu trzech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§48.

Jednoosobowo prezes lub wiceprezes lub sekretarz – składają w imieniu zarządu oświadczenia woli oraz podpisują w imieniu Stowarzyszenia wszelkie dokumenty prawno-finansowe.

§49.

Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej osobami bliskimi.

§50.

Zabrania się przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§51.

Zabrania się wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

§52.

Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VIII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
ORAZ PRZEPISY KOŃCOWE

§53.

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

§54.

Stowarzyszenie nie zajmuje się działalnością propagandową. Nie bierze także w żaden sposób udziału w działalności politycznej.